Op deze website wordt soms verwezen naar literatuur. Deze is terug te vinden via de naam en het jaartal van de gebruikte literatuur. Per auteur zijn daarom de verwijzingen chronologisch gerangschikt. De lijst is zeker niet volledig, maar kan een hulpmiddel zijn bij verdere studie.

Arts-Honselaar, Hanneke. Ende dat manen es eweleke euen nuwe. Eenheid en drieheid in de Brieven van Hadewijch van Brabant. Nijmegen, 1970.

Baere, Guido de. Verlangde Hadewijch naar visioenen?. In: G. van Eemeren e.a. (red.). ’t Ondersoeck leert: studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur ter nagedachtenis van prof. dr. L. Rens. Acco, Leuven, 1986, p. 55-64.

Baest, Marieke van. Fiere Herte doelt na minnen gronde. De fierheid als kernmoment in het zelfverstaan van Hadewijch. Doctoraalscriptie, Tilburg, 1984.

Baest, Marieke van. Du mi al lief ende ic al di. In: De verlokking van de liefde. eenzaamheid en erotiek bij mystieke vrouwen. Dabar/Luyten, Aalsmeer 1994, p. 62-90.

Baest, Marieke van. Amorose. Symbool van verlossing bij Hadewijch. In: Herademing 8 (2000) 1, p. 29-35.

Baest, Marieke van. Huiverend van Verlangen. In: Bouwman, Kitty en Bras, Kick. werken met spiritualiteit. Ten Have, Baarn 2001, p. 195-205.

Baere, Guido de. De Mengeldichten of Hadewijch met een janusgezicht. In: Millennium 7 (1993), p. 40-51.

Bladel, F. en Spaapen B. Hadewijch. Brieven: oorspronkelijke tekst en Nieuw-Nederlandse overzetting. Lannoo, Tielt Den Haag, 1954.

Boeren, P.C. De heren van Breda en Schoten. Den Haag 1965.

Bosch, J. Vale milies: de structuur van Hadewijch’s bundel ‘Strofische Gedichten. In: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 90 (1974), p. 161-182.

Corsmit, Ward. De heilige Schrift bij zuster Hadewijch. In: Ons Geestelijk Leven 40 (1963/4) p. 151-160.

Corsmit, Ward. Hadewijch. Een Diets-Middeleeuws model van creatief Christendom.Tabor, Brugge 1986.

Daróczi, Anikó. Ende hier omme swighic sachte. Atlas, Amsterdam 2001.

Dijk, A. van. Marie van der Zeyde en Hadewijch, geschiedenis van een dissertatie. In: Schriftuur 2004, afl. 4, p. 12-39.

Faesen, Rob. Begeerte in het werk van Hadewijch. Peeters, Leuven 2000.

Faesen, Rob,. Lichaam in lichaam, ziel in ziel: Christusbeleving bij Hadewijch en haar tijdgenoten. Ten Have, Baarn, 2003.

Fraeters, Veerle. Zwart. Over het negende visioen van Hadewijch. In: Porteman, Karel (e.a.). Tegendraads Genot. Leuven, 1996, p 39 e.v.

Fraeters, Veerle. Visioenen als literaire mystagogie: stand van zaken en nieuwe inzichten over intentie en functie van Hadewijchs Visioenen. In: Ons geestelijk erf 73 (1999), afl. 2-3, p. 111-130.

Fraeters, Veerle. Van in-zien naar één-zijn. Over de Visioenen van Hadewijch. Syllabus bij de ‘Studieweek Mystiek’. Tutus Brandsma Instituut, Nijmegen 2005.

Fraeters, Veerle. Beeld en verbeelding in de Visioenen van Hadewijch. Gastcollege, Leuven, 2010.

Grijp. Louis Peter. De zingende Hadewijch. Op zoek naar de melodieën van haar Strofische Gedichten. In: F. Willaert e.a. Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen. Prometheus, Amsterdam 1992, p. 72- 92 en 340-343.

Hendrix, G. Hadewijch benaderd vanuit de tekst over de 22ste Volmaakte. In: Leuvense Bijdragen 67 (1978, p. 129-145.

Jansen, Hans. Dat cruce dat wi metten levenden Gods Sone dragen selen, dat es die soete ellende die men om gerechte Minne draget Br.VI. Een onderzoek naar de mariologie m.b.t. de kruismystiek in de prozawerken van Hadewijch. Purmerend 1988.

Mierlo, Jozef van (1923). Hadewijch en Eckhart, In: Dietsche Warande en Belfort 1923.

Mierlo, Jozef van. Was Hadewijch de gelukzalige Bloemardinne? In: Dietsche Warande en Belfort 24 (1924), p. 52-67 en 106-115.

Mierlo, Jozef van. Hadewijch. Visioenen. De Vlaamsche Boekenhalle, Leuven 1924-1925. 2 dln. Leuvense studieën en tekstuitgaven 10 en 11.

Mierlo, Jozef van. Beata Hadewigis de Antverpia. In: Dietsche Warande en Belfort 27 (1927), p. 787-798 en 833-843.

Mierlo, Jozef van. De Poëzie van Hadewijch. Standaard, Antwerpen 1931.

Mierlo, Jozef van. De 10e Brief van Hadewijch en het 41e der Limburgsche Sermoenen. Invloed van Hadewijch op de Limburgse Sermoenen. In: Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie 1932, p. 373-387.

Mierlo, Jozef van. De ‘Minne’ in de Strophische Gedichten van Hadewijch. In: Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie 1941, p. 687-705.

Mierlo, Jozef van. Hadewijch. Strophische Gedichten. Standaard, Antwerpen 1942. 2 dln. Leuvense Studiën en Tekstuitgaven.

Mierlo, Jozef van. Hadewijchiana. In: Ons Geestelijk Erf (1943), p. 179-184.

Mierlo, Jozef van. Hadewijch. Brieven. Standaard, Antwerpen 1947. 2 dl. Leuvense Studiën en Tekstuitgaven.

Mierlo, Jozef van. Hadewijch. Mengeldichten. Standaard, Antwerpen 1952.

Mommaers, Paul. Het VIIe en VIIIe Visioen van Hadewijch, affectie en mystieke beleving. In: Ons Geestelijk Erf 49 (1975) p. 105-132.

Mommaers, Paul. De visioenen van Hadewijch. Gottmer, Nijmegen 1979.

Mommaers, Paul. Het visioen bij de mystica Hadewijch In: Stuip, R.E.V. en Vellekoop, C. (red). Visioenen. Utrecht 1986, p 199 e.v.

Mommaers, Paul. Hadewijch: schrijfster, begijn, mystica. Altiora, Averbode 1989. Cahiers voor levensverdieping 54.

Mommaers, Paul. De brieven van Hadewijch. Altiora, Averbode 1990.

Oostrom, Frits van. Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300. Bert Bakker, Amsterdam 2006.

Ortmanns-Cornet, M. Hadewijch: Brieven. Hertaald en ingeleid door Herwig Arts, Tabor, Brugge 1986.

Ortmanns-Cornet, M. Hadewijch: Mengeldichten of Rijmbrieven. Hertaald en ingeleid door Ward Corsmit. Uitgeverij Tabor, Brugge 1988.

Paepe, Norbert de. Hadewijch strofische gedichten: een studie van de minne in het kader der 12e en 13e eeuwse mystiek en profane minnelyriek. Gent 1967. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde XIe reeks. Leonard Willemsfonds 2.

Paepe, Norbert de. Grondige studie van een Middelnederlandse auteur: Hadewijch, Strofische gedichten. 2 dln. Story-Scientia, Gent 1968.

Paepe, Norbert de. Hadewijch. Een bloemlezing uit haar werken. Elsevier, Amsterdam/Brussel 1979.

Paepe, Norbert de. Hadewijch. Strofische gedichten. Martinus Nijhoff, Leiden 1983.

Paepe, Norbert de. Hadewijchs vijfde visioen en de Apokalyps: dood is niet dood. In: K. Porteman (red.): Uut goeder jonsten: studies aangeboden aan prof. dr. L. Roose naar aanleiding van zijn emeritaat. Acco, Leucen 1984, p. 13-21.

Reynaert, Joris. De 10e brief van Hadewijch en het 41ste der Limburgse Sermoenen. In: Leuvense Bijdragen 63 (1974) p. 137-149.

Reynaert, Joris. Het doodsmotief bij Hadewijch. In: Studia Germanica Gandensia 17 (1976) p. 5-18.

Reynaert, Joris. Over Hadewijch naar aanleiding van drie recente publikaties. In: Ons geestelijk erf 5 4 (1980), p. 280-292.

Reynaert, Joris. De beeldspraak van Hadewijch. Lannoo, Tielt 1981. Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf 21.

Reynaert, Joris. Ruusbroec en Hadewijch. In: Ons geestelijk erf 55 (1981), p. 193-233.

Reynaert, Joris. Hadewijch en de Bijbel. In: E. Cockx-Indestege en F. Hendrickx (red.): Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Peeters, Leuven 1987, dl. II, p. 41-55.

Rode-van Dijk, Annette de. Dichter bij Hadewijch. Doctoraalscriptie, december 1988.

Tersteeg, J. Met Hadewijch in de zevende hemel. Bijdrage tot een interpretatie van het vierde visioen. In: H. van Dijk e.a. (red.): In de zevende hemel: opstellen voor P.E.L. Verkuyl over literatuur en kosmos. Passage, Groningen, 1993, p. 137-146.

Todoroff, B. Laat heb ik je liefgehad. Christelijke mystiek van Jezus tot nu. Davidsfonds, Leuven 2002.

Vekeman, Herman. Die ontrouwe maectse so diep. Een nieuwe interpretatie van het vijfde Visioen van Hadewijch. In: De Nieuwe Taalgids 71 (1978) p. 385-409.

Vekeman, Herman. Het visioenenboek van Hadewijch: uitgegeven naar handschrift 941 van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Gent. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1980.

Vekeman, Herman. Eerherstel voor een mystieke amazone. Het Twee-vormich Tractaetken. Middelnederlandse tekst met hertaling en commentaar. Kok, Kampen, 1996. Vekeman, Herman. Hadewijch. Het boek der liederen. Damon, Budel 2005. 2 dln.

Verdeyen, P. De invloed van Willem van Saint-Thierry op Hadewijch en Ruusbroec. In: Ons geestelijk erf 51 (1977), p. 3-19.

Verwey, Albert. De vizioenen van Hadewych. De Sikkel, Antwerpen 1922. Verwey, Albert. Hadewijch-studie. In: De nieuwe taalgids 28 (1934), p. 223-228.

Weijenberg, Astrid M.H. ‘Orewoet’ en verwante woorden in het werk van Hadewijch en Beatrijs en in ‘Het leven van sinte Lutgart’. Doctoraalscriptie 1987.

Wilbrink, Hans. Amplexio Dei. De omarming Gods. Vergelijkend onderzoek van de mysticologische en sociologische profielen van Hildegard van Bingen en Hadewijch van Brabant. Proefschrift Nijmegen, 2006.

Willaert, Frank. Is Hadewijch de auteur van de XVIIIe brief?. In: Ons geestelijk erf 54 (1980), p. 26-38.

Willaert, Frank. De poëtica van Hadewijch in de Strofische Gedichten. H&S, Utrecht 1984.

Willaert, Frank. Hadewijch en Maria Magdalena. In: E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx (red.): Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Peeters, Leuven deel II, p. 57-69.

Willaert, Frank. Registraliteit en intertextualiteit in Hadewijchs Eerste Stofische Gedicht. In: L. Herman (red.): Veertien listen voor de literatuur. Huldeboek aangeboden aan Prof. Dr. Clem Neutjens. Pelckmans, Kapellen 1993, p. 165-190

Willaert, Frank. Hadewijch. Visioenen. Vert. door Imme Dros, met een inl. en een teksted. door Frank Willaert. Bakker, Amsterdam 1996.

Willaert, Frank. Hadewijch en Augustinus. In: Literatuur 18 (2001), p. 299-305.

Willaert, Frank. Pelgrims naar het land van de minne. Mystagogie en memoria bij Hadewijch van Brabant. In: P. de Wilde e.a. (red.): Op reis met memoria. Verloren, Hilversum 2004.

Willaert, Frank, Het geheugen van Hadewijch. In: Ons Geestelijk erf 80 (2009). p. 3-20.

Zeyde, Marie van der. Hadewijch. Een studie over de mens en de schrijfster. Wolters, Groningen 1934.

 

Print Friendly, PDF & Email